Sök böcker i

Följ oss

            

NG bibliotek


Vi har öppet
måndag - torsdag  8.30-16.00
fredag                       8.30-14.45

tel 08-718 8126 biblioteket.ng@nacka.se

Kategorier

Nytt år, nya mål

Varje läsår reviderar vi bibliotekets måldokument utifrån skolans styrdokument och Nacka gymnasiums mål och behov. För läsåret 2015/16 har vi valt att prioritera följande mål:

  • Introduktionsprogrammet. Eleverna på IM-programmet är en snabbt växande elevgrupp på skolan, och vi förstärker vårt samarbete med IM-programmets arbetslag för att tillsammans utveckla mediebeståndet samt genomföra språkutvecklande och läsfrämjande insatser.
  • Medie- och informationskunnighet (MIK). Begreppet informationskompetens ersätts av medie- och informationskunnighet, och det nya medielandskapet får en central roll när vi handleder elever i informationssökning och källkritik.
  • Gymnasiearbetet.
    Vi ska delta i utvecklingen och utvärderingen av genomförandet av gymnasiearbetet.
  • Normkritik och HBTQ.
    I enlighet med skolans värdegrundsarbete ska biblioteket arbeta normkritiskt i syfte att öka tillgängligheten. Under läsåret 2015/16 ligger fokus på HBTQ-frågor. Biblioteket genomför en analys av den egna verksamheten avseende bemötande, medier etc, för att upptäcka och synliggöra heteronormen. Se vidare skolans Likabehandlingsplan för 2016.

Under våren kommer bloggen att uppdateras hur vi arbetar mot ovanstående mål, och i juni utvärderas slutligen hur väl vi uppfyllt målen i en skriftlig kvalitetsredovisning till skolledningen.

På återseende!

Lämna en kommentar